Board

2020 – 2022 Board Members

President:
Chung-Ching Zhou 周常青

Vice president and Treasurer
Julie Zhu 朱晓霞


Jun Wang 王军

Director:
Donglin Liang 梁东林


Xiaochuan Wang 王晓川


Philip Zeng 曾庆辉